13/13 SUZUKI Inazuma GW250

  明新摩托車
0字牌簿 新車質素 冇意外
袛行2114km 已換石橋胎
牌費到9月 長泊有蓋

Price: HK$26,800
聯絡: 明新摩托車
電話: 26270755

編號:107848
SUZUKI Inazuma GW250 電單車
按圖放大
SUZUKI Inazuma GW250 電單車
SUZUKI Inazuma GW250 電單車
SUZUKI Inazuma GW250 電單車
   
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算相關零件
       
               
買家查詢
名稱
電郵
主旨
內容
電郵通知 (必須輸入電郵)
驗證碼  Refresh

- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike