08/09 HONDA Forza 250

  刊登日期:2021/3/26
08 Forza 250,2手車,29,860KM
全原裝冇改(圖中釘把會拆留己用)
農曆新年前已換新電池,前尾新軑,皮帶珠

Price: HK$16,800編號:110330
HONDA Forza 250 電單車
按圖放大
HONDA Forza 250 電單車
HONDA Forza 250 電單車
HONDA Forza 250 電單車
   
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導 電單車價錢參考 供車計算


- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike