- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike

類型BikeType        
牌子Brand  
排氣量Displacement

車款型號ModelHarley-Davidson XL883 Sportster 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,
是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
1992 HK$90,000 HK$90,000 HK$90,000
2004 HK$64,000 HK$64,000 HK$64,000
2009 HK$71,000 HK$74,000 HK$72,500
2011 HK$96,000 HK$96,000 HK$96,000
2013 HK$89,000 HK$89,000 HK$89,000
2015 HK$120,000 HK$120,000 HK$120,000
2016 HK$180,000 HK$180,000 HK$180,000
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>