- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike

類型BikeType        
牌子Brand  
排氣量Displacement

車款型號ModelSYM GTS 300i 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,
是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
2013 HK$20,000 HK$24,800 HK$22,620
2014 HK$22,000 HK$28,000 HK$23,771
2015 HK$30,000 HK$32,800 HK$31,400
2016 HK$29,500 HK$29,500 HK$29,500
2017 HK$29,000 HK$43,900 HK$36,450
2018 HK$30,000 HK$33,000 HK$31,500
2020 HK$51,900 HK$51,900 HK$51,900
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>