- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike

類型BikeType        
牌子Brand  
排氣量Displacement

車款型號ModelKYMCO Downtown 350i 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,
是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
2008 HK$7,000 HK$7,000 HK$7,000
2016 HK$22,000 HK$24,000 HK$23,000
2017 HK$20,000 HK$20,000 HK$20,000
2018 HK$16,000 HK$16,000 HK$16,000
2019 HK$30,000 HK$30,000 HK$30,000
2020 HK$38,800 HK$38,800 HK$38,800
2021 HK$39,800 HK$39,800 HK$39,800
2022 HK$48,999 HK$53,999 HK$51,499
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>